+48 692 455 178

Ogólne warunki

Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych

przez „Wycieczka z przewodnikiem Marcin Machocki”

§ 1 Zasady ogólne

1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa, ramowy program każdej Imprezy Turystycznej, dodatkowe informacje dla Uczestników Imprezy, Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej stanowią integralną część Umowy – zgłoszenia udziału w Imprezie Turystycznej zawartej z Marcinem Machockim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Wycieczka z przewodnikiem Marcin Machocki” z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Kazimierza Wyki 12/8 (75-329), NIP: 669-198-43-72, zwanym dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, iż posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (nr wpisu 08/12) oraz gwarancję ubezpieczeniową wykupioną w WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group.
3. Informacje zawarte w katalogach, ulotkach, broszurach oraz na stronie internetowej Organizatora stanowią zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych wskazanych przez Uczestników jest Marcin Machocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Wycieczka z przewodnikiem Marcin Machocki” z siedzibą w Koszalinie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do co przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi turystycznej z Organizatorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Wskazane przez Uczestników dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym przewodnikom autokarowym, lotniczym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, obsłudze imprezy (pilotom, kierowcom), agentom współpracujący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych, kontrahentom zagranicznym, w celu realizacji umowy zawartej z Organizatorem.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Organizatora i Uczestnika zgłoszenia udziału w Imprezie Turystycznej, zwanego dalej Umową oraz wpłacenia przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu zaliczki.
2. Zgłoszenie udziału w Imprezie Turystycznej może nastąpić również drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila na adres: biuro@wycieczkazprzewodnikiem.pl, drogą pocztową (list polecony) lub za pośrednictwem telefonu (nr telefonu +48 692 455 178).
3. Zgłaszający, który zawarł Umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych na umowie Uczestników Imprezy Turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez tychże uczestników. Jest on również odpowiedzialny za informowanie uczestników Imprezy Turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących Imprezy Turystycznej.
4. Dokonując zgłoszenia udziału w Imprezie Turystycznej Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia oraz pozostałych osób objętych zgłoszeniem pozwala na skorzystanie ze świadczeń i Programu Imprezy Turystycznej będących przedmiotem Umowy.

§ 4 Koszt udziału w Imprezie Turystycznej oraz warunki płatności

1. Z chwilą zawarcia Umowy Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty Organizatorowi zaliczki wynoszącej 30 % ceny Imprezy Turystycznej. Płatność zaliczki może nastąpić gotówką lub na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Umowie. W przypadku niedokonania w terminie wpłaty zaliczki, umowa nie jest zawarta.
2. Pozostała należność z tytułu uczestnictwa w Imprezie Turystycznej winna zostać wpłacona w nieprzekraczalnym terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni przez dniem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Jeżeli zawarcie Umowy następuje na mniej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, Uczestnik zobowiązany jest wpłacić jednorazowo całość ceny za uczestnictwo w Imprezie Turystycznej.
3. Brak zapłaty ceny na warunkach określonych w § 4 ust. 1 i 2 niniejszych warunków stanowi podstawę do rozwiązania umowy z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W takim wypadku § 10 ust. 2 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.

§ 5 Zmiany świadczeń i cen

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia) umownej ceny Imprezy Turystycznej przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej będącej bezpośrednim skutkiem zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy Turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych, kursów walut mających znaczenie dla Imprezy Turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny Organizator każdorazowo zobowiązany będzie zawiadomić Uczestnika listownie lub mailowo o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę wskazując sposób jej wyliczenia.
2. W okresie 20 (dwudziestu) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej cena ustalona w umowie z Uczestnikiem nie może być podwyższona. Uczestnikowi przysługuje prawo do obniżenia ceny Imprezy Turystycznej odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 1, a które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
3. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej zmuszony jest zmienić główne właściwości usług turystycznych wskazanych w art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub proponuje podwyższenie ceny przekraczającej 8% całkowitej ceny Imprezy Turystycznej, Organizator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Uczestnika o treści tych zmian listownie lub mailowo wskazując zmiany oraz ich ewentualny wpływ na cenę Imprezy Turystycznej. W takim przypadku Organizator może jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą Imprezę Turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. Po otrzymaniu takiej informacji Uczestnik w ciągu 7 dni zobowiązany jest na piśmie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wszystkich poniesionych przez niego opłat, bez obowiązku wniesienia opłat za odstąpienie albo przyjmuje zastępczą Imprezę Turystyczną oraz jej cenę w przypadku, gdy została Uczestnikowi zaoferowana. W przypadku, gdy Uczestnik przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany. W przypadku, gdy zmiana umowy lub zastępcza Impreza Turystyczna prowadzą do obniżenia jakości kosztów Imprezy Turystycznej, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
4. W przypadku rozwiązania umowy z powodu odstąpienia Uczestnika od umowy ze zwrotem wniesionych opłat, Organizator nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca zapłaconą cenę Imprezy Turystycznej.

§ 6 Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązany jest do:
a. dostarczenia Organizatorowi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, wszystkich danych oraz dokumentów niezbędnych do zorganizowania wyjazdu, jak również do niezwłocznego poinformowania Organizatora o zmianie danych personalnych i dokumentów, które nastąpiły w okresie pomiędzy zawarciem Umowy a wyjazdem (tj. nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer telefonu kontaktowego Uczestnika). W przypadku braku takiej informacji w podanym wyżej terminie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ww. zmian,
b. posiadania na miejscu zbiórki dokumentów uprawniających go do przekraczania granic krajów objętych programem Imprezy Turystycznej (paszport/dowód osobisty ważny m.in. 90 dni od daty powrotu),
c. przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach tranzytowych oraz w kraju docelowym. W czasie trwania Imprezy Turystycznej Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota (rezydenta grupy),
d. poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach danych teleadresowych, w tym zmiany numeru telefonu kontaktowego przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jak i w czasie jej trwania,
e. posiadania w chwili rozpoczęcia Imprezy Turystycznej oryginału Umowy lub jej kopii,
f. punktualnego stawienia się w miejscu wyjazdu oraz posiadania dokumentów niezbędnych do udziału w Imprezie Turystycznej (paszport lub dowód osobisty). Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie naliczeniem opłaty za rezygnację, zgodnie z § 10 ust 2. Warunków Uczestnictwa.
2. Uczestnik biorący udział w Imprezie Turystycznej uprawniony jest do wszystkich świadczeń określonych w programie Imprezy Turystycznej w czasie jej trwania, zgodnie z treścią Umowy.
3. Organizator ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i wydalenia Uczestnika z Imprezy Turystycznej w przypadku, gdy Uczestnik w czasie trwania Imprezy Turystycznej jest w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu środków odurzających, wywołującym zakłócenia w przebiegu trwania Imprezy Turystycznej. Do stwierdzenia występowania zakłóceń z powodu stanu nietrzeźwości wymaga się wezwania Policji przez Organizatora lub oświadczeń pilota i co najmniej 3 z pozostałych uczestników Imprezy Turystycznej. Uczestnikowi, z którym rozwiązano Umowę w trybie natychmiastowym, przysługuje kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych świadczeń, po potrąceniu kosztów rzeczywistych wynikających z przerwania uczestnictwa w imprezie oraz ewentualnych kosztów związanych z powrotem Uczestnika do miejsca wyjazdu.
4. Jeżeli z winy Uczestnika, w szczególności w przypadku braku wymaganych dokumentów lub naruszenia przepisów celnych przy przekraczaniu granicy lub innego istotnego naruszenia obowiązków spoczywających na Uczestniku, dojdzie do zakłócenia w przebiegu trwania Imprezy Turystycznej i powstaną po stronie Organizatora dodatkowe koszty z tym związane, to Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Uczestnika tymi kosztami.
5. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych wyrządzonych przez siebie szkód w czasie trwania Imprezy Turystycznej na rzecz Organizatora lub osób trzecich.

§ 7 Obowiązki Organizatora

1. Organizator jest przed zawarciem umowy do podania Uczestnikowi informacji wymienionych w art. 40 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej imprezie oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.

§ 8 Bagaż

1. Organizator wprowadza limit bagażu podróżnego na wyjazdy autokarowe, tj. 1 sztuka bagażu głównego o wadze do 20 kg oraz 1 sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg przypadające na 1 osobę. Z uwagi na fakt, iż maksymalna ładowność autokaru jest limitowana prawem transportowym, Organizator ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany wyżej limit wagowy, lub w ramach wolnego miejsca zaproponować dopłatę do nadbagażu wg obowiązującego cennika: do 5 kg nadbagażu 50 zł, od 5 do 10 kg 100 zł. Organizator, kierowca oraz pilot są upoważnieni do kontroli wagi bagażu.
2. W przypadku przekroczenia limitu, bez wcześniejszego uiszczenia stosownej dopłaty za nadbagaż, dopłata w wysokości o której mowa w ust. 1 powyżej jest obligatoryjna. Dopłatę uiszcza się do rąk Organizatora, kierowcy, pilota lub innego przedstawiciela Organizatora.
3. Odpowiedzialność za bagaż:
a. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za bagaż, chyba że szkoda wynikła z winy Organizatora,
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu powierzonego (bagażu głównego) w trakcie przejazdu autokarem, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie postały: z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, niewywołanych winą Organizatora, właściwości towaru, wskutek siły wyższej, braku lub wadliwości opakowania bagażu, ładowania, rozmieszczania lub wyładowywania rzeczy przez Uczestników.
c. wysokość odszkodowania należnego od Organizatora za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu Uczestnika nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy,
d. za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy szczególnie cennych Organizator odpowiada jedynie wtedy, gdy właściwości bagażu zostały podane przy zawarciu Umowy do wiadomości Organizatora, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora.
e. jeżeli szkoda powstała tylko częściowo wskutek okoliczności za które Organizator odpowiada, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do zakresu, w jakim okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody.
4. Pieniądze, kosztowności, papiery wartościowe oraz sprzęt elektroniczny Uczestnik jest zobowiązany przewozić w bagażu podręcznym,
5. Uczestnik jest zobowiązany do zabrania bagażu z luków bagażowych podczas każdego postoju autokaru związanego z noclegiem. Wszelkie bagaże pozostawione w luku bagażowym podczas takich postojów nie są objęte ochroną oraz odpowiedzialnością Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie pobytu w hotelu lub innym miejscu zakwaterowania zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia swojego bagażu przed utratą lub uszkodzeniem. Rzeczy wartościowe, dokumenty oraz sprzęt elektroniczny powinny być w miarę możliwości przechowywane w sejfie dostępnym w pokoju lub w recepcji hotelu.

§ 9 Odwołanie Imprezy Turystycznej oraz rozwiązanie umowy przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy Turystycznej z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej). W zaistniałej sytuacji Uczestnikowi przysługuje, według jego wyboru, prawo:
a. uczestnictwa w Imprezie zastępczej w tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
b. natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń.
2. O bieżących zmianach zasad wyjazdu i pobytu w poszczególnych krajach Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje w aktualnościach (komunikaty) na stronie internetowej: ww.mzs.gov.pl.
3. Organizator może rozwiązać umowę o udział w Imprezie Turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie Turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w Imprezie Turystycznej, a organizator powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w Imprezie Turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w Imprezie Turystycznej, lecz nie później niż na:
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 
- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
b. organizator nie może zrealizować umowy o udział w Imprezie Turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu umowy o udział w Imprezie Turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.
4. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w Imprezie Turystycznej.

§ 10 Rezygnacja z udziału w Imprezie Turystycznej

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Imprezie Turystycznej, składając Organizatorowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Datą złożenia odstąpienia od umowy jest dzień otrzymania oświadczenia do Organizatora.
2. Jeżeli Uczestnik odstąpi od umowy lub jeżeli nie rozpocznie Imprezy Turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, wynoszących odpowiednio:
a. odstąpienie do 45 dni przed wyjazdem 7 % ceny Imprezy,
b. odstąpienie od 44 do 31 dni przed wyjazdem 20 % ceny Imprezy,
c. odstąpienie od 30 do 21 dni przed wyjazdem 30 % ceny Imprezy,
d. odstąpienie od 20 do 15 dni przed wyjazdem 50 % ceny Imprezy,
e. odstąpienie od 14 do 8 dnia przed wyjazdem 70 % ceny Imprezy,
f. odstąpienie od 7 do 4 dni przed wyjazdem 80 % ceny Imprezy,
g. odstąpienie na 3 dni przed wyjazdem lub później lub jej nierozpoczęcie 90 % ceny Imprezy,
3. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot Organizator uwzględnia zaoszczędzone koszty i ewentualnie możliwość innego wykorzystania świadczeń. Do decyzji Uczestnika pozostawia się zbieranie dowodów na to, czy ze względu na rezygnację z uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, względnie nierozpoczęcia jej nie powstały koszty mniejsze, od tych, które zostały wskazane w ryczałcie określonym w ust. 2 powyżej. Względnie Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie indywidualnego wyliczenia poniesionych na jego rezerwację kosztów. Zwrot wpłaconych kwot w wysokości wynikającej z postanowień niniejszej Umowy nastąpi na rachunek bankowy Uczestnika podany w oświadczeniu o rezygnacji w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji.

§ 11 Zmiana rezerwacji i przeniesienie uprawnień

1. Uczestnik może dokonać zmiany Umowy/rezerwacji, za które przyjmuje się zmiany: kierunku, terminu wyjazdu, hotelu, miasta wyjazdowego. Koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika Imprezy Turystycznej ponosi uczestnik.
2. Opłatą za zmianę rezerwacji nie są objęte: dopłata do wyżywienia, dopłata do pokoju jednoosobowego.
3. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki, pod warunkiem zawiadomienia o tym Organizatora w terminie do 7 dnia przed dniem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może wiązać się z poniesieniem przez Uczestnika dodatkowych kosztów.
4. Za nieuiszczoną cenę Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika lub/i Imprezy Turystycznej Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 12 Reklamacje

1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg Imprezy Turystycznej zgody z programem oraz za umówioną jakość świadczeń.
2. Jeżeli w trakcie Imprezy Turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, w celu realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami, a także umożliwienia naprawienia ewentualnej szkody.
3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Uczestnik jest uprawniony do złożenia Organizatorowi reklamacji zawierającej wskazane uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej w siedzibie Organizatora lub wysłana za pośrednictwem poczty listem poleconym.
4. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji, a w przypadku złożenia reklamacji w czasie trwania Imprezy Turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej. Nieustosunkowanie się do reklamacji w ww. terminach uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną.

§ 13 Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli spowodowane jest ono wyłącznie:
a. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c. siłą wyższą.
2. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania Imprezy Turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego Uczestnika.

§ 14 Ubezpieczenie

1. Organizator na podstawie zawartej z WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group umowy generalnej ubezpieczenia zawiera na rzecz Uczestników uczestniczących w organizowanych Imprezach Turystycznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w Umowie uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
2. Organizator poleca wszystkim Uczestnikom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia o szerszym zakresie niż wyżej wymienione.
3. Organizator informuje Uczestników o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprez turystycznych, oraz ubezpieczenia bagażu w firmach ubezpieczeniowych.

§ 15 Gwarancja ubezpieczeniowa oraz informacja o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z gwarancji ubezpieczeniowej

1. Organizator oświadcza, że w wykonaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych, zawarł z WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group umowę gwarancji ubezpieczeniowej zapewniającą Uczestnikom na wypadek niewypłacalności Organizatora: pokrycie kosztów powrotu z Imprezy Turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy Turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez Uczestników w przypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także zapewniającą Uczestnikom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę Turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu, Impreza Turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana, a także zapewniającą Uczestnikom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę Turystyczną odpowiadającą części Imprezy Turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób które działają w jego imieniu.
2. Beneficjentem posiadanego zabezpieczenia finansowego jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który jest uprawniony do występowania na rzecz Uczestników w sprawach wypłaty środków z tytułu zabezpieczenia finansowego, na zasadach określonych w treści Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku niewypłacalności Organizatora Beneficjent upoważniony jest do wydania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu Uczestników do kraju, prowadzi działania związane z organizacją powrotu Uczestników z Imprezy Turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy Turystycznej, jeżeli Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu.
4. Gwarant po otrzymaniu dyspozycji Beneficjenta bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowaną zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Uczestników z Imprezy Turystycznej. Beneficjent przedstawia Gwarantowi pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wpłaty pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.
5. W przypadku niewypłacalności Organizatora Uczestnik, który nie otrzymał zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę Turystyczną, w wypadku gdy:
a. Impreza Turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,
b. zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę Turystyczną odpowiadającej części Imprezy Turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu,
zgłasza Gwarantowi lub Beneficjentowi brak ich zwrotu.
6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej zawiera: imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji wszystkich Uczestników poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z Umowy. Do zgłoszenia dołącza się:
a. kopię zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Umowy o udział w Imprezie Turystycznej,
b. kopię dowodu wpłaty na rzecz Organizatora należności za usługi turystyczne,
c. oświadczenie Uczestnika stwierdzające niewykonanie przez Organizatora zobowiązań umownych o określonej wartości,
d. oświadczenie Uczestnika zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego,
7. Gwarant w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Uczestnika dokonuje jego weryfikacji pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 6 powyżej oraz ze stanem faktycznym i przekazuje Beneficjentowi informacje o szczególnych wyliczeniach kwoty należnej Uczestnikowi albo informacji o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin przekazania informacji Beneficjentowi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Uczestnika.
8. Po otrzymaniu dokonanego przez Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym Uczestnikom Beneficjent wydaje dyspozycję wypłaty środków, a Gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym Uczestnikom, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji.
9. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu Uczestników z Imprezy Turystycznej, Gwarant niezwłocznie informuje o tym fakcie Beneficjenta oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
10. Beneficjent występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu Uczestników z Imprezy Turystycznej.
11. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające na dokonanie Uczestnikom zwrotu wpłat, o których mowa w ust. 1 powyżej, Gwarant niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń Uczestników, przekazuje Beneficjentowi zgłoszenia zebrane od Uczestników, którzy nie otrzymali całości zwrotu wpłat, wraz z informacją dotyczącą wysokości wypłaconych tym Uczestnikom kwot z zabezpieczenia finansowego oraz z wyliczeniem kwot, których zabrakło na zwrot wpłat w stosunku do każdego Uczestnika. Gwarant przekazuje informacje o tych zgłoszeniach do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
12. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji Beneficjenta, wypłaca należne Uczestnikom środki zgodnie z otrzymaną dyspozycją, o czym informuje Beneficjenta oraz Gwaranta.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
2. Do rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikłych z Umowy o uczestnictwo w Imprezie Turystycznej właściwy jest Sąd Rejonowy w Koszalinie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zgadzam się